OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní společnosti 

Stavební profily s.r.o. 

se sídlem Dolní Breznica 257 

identifikační číslo: 36347965 

1. Uzavření kupní smlouvy 

1.1. Celá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

1.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů zboží a nákladů za vrácení zboží, v případě, že toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí výhradně v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

1.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje především informace.

1.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

1.4.2. způsobech úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

1.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). 

1.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to is ohledem na možnost kupujícího odhalit a opravovat vady vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). 

1.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

1.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijaté objednávky (akceptováním), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

1.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

2. Přeprava a dodání zboží 

2.1. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

2.2. V případě, že je prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

2.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

2.4. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zpozorování porušeného obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

2.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

3. Práva z vadného plnění 

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při přebírání nemá vady. Především prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

3.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany dohodly a v případě, že dohoda chybí, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi realizované, 

3.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

3.2.3. zboží odpovídá kvalitou nebo provedením dohodnutému vzorku nebo předloze, v případě, že byla kvalita nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy, 

3.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

3.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

3.3. Ustanovení uvedená v Čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, při použitém zboží na vadu odpovídajícímu míře používání nebo opotřebování, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. 

3.4. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při přebírání. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

3.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozu, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. 

3.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

4. Ochrana osobních údajů 

4.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.j. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a [...........] (dále společně vše jen jako " osobní údaje").

4.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nevybere-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě bránila uzavření kupní smlouvy. 

4.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce vytvořené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

4.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v papírové podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

4.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

4.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

4.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

4.9. V případě, že kupující požádá o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

5. Zasílaní obchodních oznámení a ukladaní cookies

5.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

5.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzn. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy lze plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. kupní smlouvy. cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat. 

6. Predmet obejednávky

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo dle této objednávky a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu a to vše za podmínek dohodnutých v této objednávce. Dílem se pro účely této objednávky rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava, úprava určité věci, stavby nebo její části a také hmotně zachycený výsledek jiné činnosti, provedení přepravy, dopravy nebo jiné služby za podmínek sjednaných v této objednávce. Zhotovením se pro účely této objednávky rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava, úprava, přeprava, doprava nebo dodání určité věci podle této objednávky. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a dokončit dílo v dohodnutém termínu. Dílo musí být zhotoveno v souladu s touto objednávkou. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že cena uvedená v této objednávce byla akceptována objednatelem a vypracována zhotovitelem. Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny díla jen v případě dodatečně vzniklých nákladů, nákladů nezahrnutých v objednávce a nepředvídatelných nákladů spojených s úspěšným zhotovením díla. Na zaplacení ceny díla nebo její části má zhotovitel právo na základě odevzdaných prací a dodávek oprávněnou osobou zhotovitele, kterou osoba je osoba jednající za zhotovitele. Nárok na zaplacení ceny za dílo si zhotovitel uplatní fakturou se lhůtou splatnosti dle této objednávky a doručenou objednateli. Faktura může být vystavena maximálně 1x za kalendářní měsíc, pokud nedošlo k dohodě na zaplacení ceny za dílo až po zhotovení a předání díla. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty, pokud již cena v objednávce nezahrnuje tuto daň.

Faktúra musí obsahovať všetky zákonné náležitosti, označenie čísla tejto objednávky a určenie diela. Faktúra alebo iné písomnosti podľa tejto objednávky sa považujú za doručené, ak boli doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou na adresu sídla objednávateľa alebo osobe konajúcej za objednávateľa. Dňom úhrady faktúry sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa z účtu objednávateľa.

Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné aj nesplatné peňažné pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti so zhotovením diela alebo v súvislosti s touto objednávkou voči splatným aj nesplatným pohľadávkam objednávateľa alebo inej peňažnej pohľadávky súvisiacej s touto objednávkou.

Objednávateľ prevezme dielo po jeho zhotovení, ak v objednávke nie je uvedené inak. Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom sa pri prevzatí dohodne dátum ich odstránenia. V prípade, že objednávateľ neprevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, dostáva sa objednávateľ do omeškania s prevzatím diela. Zhotoviteľ sa z tohto dôvodu nedostáva do omeškania s plnením svojich záväzkov voči objednávateľovi podľa tejto objednávky a je oprávnený po odmietnutí prevzatia diela objednávateľom vystaviť faktúru za dielo.

 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání dle této objednávky, tj. že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti určené právními předpisy a/nebo objednávkou. Zhotovitel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. Podpisem této objednávky objednatelem se objednatel zavazuje řídit se těmito ustanoveními objednávky. Po podpisu objednávky, je objednatel povinen tuto objednávku doručit zhotoviteli, nejpozději však den předem před předpokládaným dnem zahájení provádění díla zhotovitelem dle objednávky. Do doručení podepsané objednávky zhotoviteli, není povinen zhotovitel nastoupit ke zhotovení díla az tohoto důvodu se až do doručení podepsané objednávky nedostává do prodlení. Z tohoto důvodu se také přiměřeně posouvá i doba zhotovení díla. V případě, že by zhotovitel začal se zhotovováním díla bez doručené podepsané objednávky objednatelem a objednatel ani do dvou dnů od zahájení zhotovování díla nenamítal zhotoviteli pokračování ve zhotovování díla, vyjadřuje tím svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v této objednávce a zavazuje se je dodržovat, jelikož mu je známo, že zhotovitel by neměl zájem na plnění, pokud by objednatel neakceptoval podmínky provedení díla sjednané v této objednávce. Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednavatele a zhotovitele. Tato objednávka nahrazuje jakákoli dosavadní písemná i ústní ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem a lze ji měnit a doplňovat výlučně formou písemného dodatku podepsaného objednatelem a současně i zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn postoupit veškerá práva nebo povinnosti z této objednávky na třetí osobu i bez souhlasu objednatele. Právní vztahy, které tato objednávka neupravuje se řídí právními předpisy Slovenské republiky, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a v příslušném rozsahu Občanským zákoníkem. Zhotovitel je oprávněn postoupit jakákoli práva nebo povinnosti z této objednávky na třetí osobu i bez souhlasu objednatele. Právní vztahy, které tato objednávka neupravuje se řídí právními předpisy Slovenské republiky, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a v příslušném rozsahu Občanským zákoníkem.